Կը Շարունակուի Սուրիահայ Ընտանիքներուն ՑուցաբերուողԱջակցութիւնը

Երեւանի քաղաքապետ Տարօն Մարգարեանի յանձնարարութեամբ կըշարունակուի Երեւան բնակող սուրիահայ սոցիալապէս անապահովընտանիքներուն ցուցաբերուող աջակցութիւնը:

2013 թուականի առաջին կիսամեակի ամփոփ տուեալներով` աջակցութիւն ստացած է սուրիահայ շուրջ 850 ընտանիք, որմէ 352-ը` միայն վերջինամսուան ընթացքին: Տարբեր ծրագիրներու ծիրէն ներս սուրիահայերուն կըցուցաբերուի սոցիալական, կրթական կարիքներու աջակցութիւն,իրաւական խորհրդատուութիւն եւ համապատասխան օգնութիւն: Այդամէնուն որպէս արդիւնք զգալիօրէն հեշտացած է վերջիններուսմշակութային ու հասարակական կեանքէն ներս լիարժէք ներգրաւելուգործընթացքը:
Քաղաքապետարանի ենթակայութեան բուժհաստատութիւններուն մէջբժշկական օգնութիւնը եւ սպասարկումը սոցիալապէս անապահովսուրիահայ ընտանիքներուն համար կ’իրականացուի անվճար:Կարիքաւորները հնարաւորութիւն ունին նաեւ օգտուելու «Գթութեանխոհանոցներ»-էն:
Նորածին երեխաներ ունեցող սուրիահայ ընտանիքներունքաղաքապետարանը  կը նուիրէ մանկասայլակներ, մանկական իրեր եւանհրաժեշտ այլ պարագաներ:
Երեւանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի սոցիալականապահովութեան վարչութեան պետ Ռուզաննա Զաքարեանտեղեկացուցած է, որ յատուկ ուշադրութիւն կը դարձուի սուրիահայերուաշխատանքի հարցին: Վարչական շրջաններու աշխատակազմերուաջակցութեամբ 13 սուրիահայ արդէն աշխատանք ունի: Նշելով, որսուրիահայերու հետ կապուած հարցերը կը գտնուին քաղաքապետ ՏարօնՄարգարեանի մշտական ուշադրութեան կեդրոնին, Երեւանիքաղաքապետարանի սոցիալական ապահովութեան վարչութեան պետընաեւ նշած է, որ վարչութեան կողմէ անապահովութեան գնահատմանհամակարգին մէջ սուրիահայ ընտանիքներու հաշուառում կ’իրականացուի,որմէ ետք համապատասխան միաւոր ունեցող ընտանիքներուն կըյատկացուին ընտանեկան նպաստներ:
Կարիքաւոր սուրիահայ ընտանիքներուն աջակցութեան ծրագիրները պիտիշարունակուին: Կը քննարկուին նաեւ հասարակականկազմակերպութիւններու հետ համատեղ ծրագիրներ իրականացնելուհնարաւորութիւնները,-  այս մասին կը տեղեկացնեն  Երեւանիքաղաքապետարանի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետկապերու վարչութենէն:
Scroll Up