Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջն.Վարժարան «Հրայր Հովիւեան» Հունձքի Ամավերջի Հանդէս

«Հաշուեյ արդար. ի՜նչ մնաց. կեանքէն ինծի ի՞նչ մնաց.

Ինչ որ տուի ուրիշին. տարօրինա՜կ, ա՛յն մնաց.» Վ.Թէքէեան

Մարդ՝ որ գործեց մարդկութեամբ, խիղճով ու հաւատքով. տուաւ աւելին՝ քան ստացաւ: Փրոֆ. Ընկ. Հրայր Հովիւեան՝ եզակի այն դասախօսներէն էր, որ երբեք չզլացաւ փոխանցելու գիտութիւն ու կրթութիւն իր աշակերտներուն: Ըլլալով կրթական մշակ, ազգային գործիչ, ան յաճախ իր նպաստը բերաւ ոչ միայն ներլիբանանեան մարզէն ներս, այլեւ ներհայկական ազգային հասարակական կեանքէն ներս եւս:

Հո­վա­նա­ւո­րութ­եամբվարժարանիսհոգաբարձութեան, Շաբաթ29Յու­նիս 2019, կէ­սօր­է ետքժա­մը 5:00-ին, «Յակոբ Պարսամեան» սրա­հէններս տեղի ունեցաւ «Հրայր Հովիւեան» Հունձքի  Ամավերջի Հանդէսն ու վկայականաց բաշխումը: Ներ­կայէինԹՄՄ հիմնադիրներու Մարմինի ատենադպրուհի՝ Տիկ. Անի Լաչինեան, ՌԱԿ Կեդրոնական վարչութեան անդամ՝ Ընկ. Տոքթ. Աւետիս Տաքէսեան, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան անդամներ, Վարժարանիս Հոգաբարձութեանանդամներ, ծնող­ներ եւ հիւրեր:

Լիբանանի, Հա­յաս­տա­նի ու Վարժարանիս քայլերգ­նե­րը յոտնկայս ունկնդրելէ ետք, բաց­մանխօս­քը կատարեցվարժարանիսհայագիտական նիւթերու ուսուցիչ Պրն. Աւետիս Տիպան, ուր ան անդրադարձաւ Փրոֆ. Ընկ. Հրայր Հովիւեանի սկզբունքային ու պայքարիմարդըլլալուն: Ապա յաւելելով ըսաւ. «ՊայքարեցաւԱ՛ն իրկեանքիբոլորհանգրուաններուն:Եղաւայնխոնարհներէն, որիրհաւատքով,նուիրումով, ուղղամտութեամբեւպարտաճանաչութեամբդարձաւսիրելիդէմք մը վայելելով շատերունյարգանքը: Անայնպիսիոգեւորութիւնմըկ’ապրէրհայժողովուրդինհետիրագործուածյաջողութիւններով, որայսօրերբկըթարմացնենքմերյիշողութիւնները, միայնլաւնուբարինկըյիշենք»:

Սփիւռքի տարածքին մեր ազգային կարեւորագոյն կառոյցը միշտ ալ հանդիսացած է հայ դպրոցը: Անոր կանթեղաշող ճառագայթներուն տակ հայ մանուկը ոչ միայն կը դաստիարակուի, այլ նաեւ կ’ամբարէ գիտելիքներ: Արդարեւ,ազգային կրթադաստիարակ- չութեան մէջ մեծ դեր խաղցած է ազգային երգ-երաժշտութիւնը եւ անոր հոգեւոր հայրը եղած Կոմիտաս վարդապետը, որ այս տարի բոլորեց իր ծննդեան 150 ամեակը: Ուստի,գեղարուեստականյայտագիրը  պատշաճեցնելով տարուան յոբելեարին՝ Կոմիտաս վարդապետին 150 ամեայ յիշատակին հետ, հանդէս եկան Նախ. Զ կարգի աշակերտները խմբերգերով «Զար զընգը» ու «Նազան իմ եարը» երգերը, որունյաջորդեց Կարս պարախումբի ելոյթը, ապա Միջն. Ա կարգի աշակերտուհի՝ Ռիթա Մարտիրոսեան երգեհոնի վրայ նուագելով «Շուշիկի» մեղեդին:

Գեղարուեստական յայտագիրին յաջորդեց վարժարանիստնօ­րէնուհի՝Տի­կ. Կալինա Նաճարեանի կրթական խօսքը, ուրանհակիրճ գիծերուն մէջ ներ­կա­յա­ցուցՓրոֆ. Ընկ. Հրայր Հովիւեանը, որուն յիշատակին նուիրուած էր ամավերջի հանդէսը: «Մարդ՝ որ իր փոխանցած գաղափարներով եղաւ Վարժարանիս  ընտանիքին պատասխանատու անհատը, մշտարթուն պաշտպանը, որ անձնուիրաբար սատար հանդիսացաւ անոր առաքելութեան ու վերելքին, արժանապատիւկերպով շարունակելով իր նախնիներուն գործը՝ նոր որակ տալով անոր   կրթադաստիարակչական ուղիին», ըսաւ Տիկ. Նաճարեանը, ապաուրախութեամբ անդրադարձաւ Միջն. Գ. կարգիաշակերտութեան արձանագրած պատուաբեր հարիւր առ հարիւր յաջողութեան արդիւնքինՊրէօվէ-ի պետական քննութիւններուն, նաեւ արժեւորեց վարժարանիս68տարիներու ունեցած դերն ու վաստակը մասնաւորապէս Լիբանանահայ կեանքէն ներս: Հետեւաբար, ան կոչ ուղղեց կրթական այս հաստատութիւնը յառաջադէմ եւ հզօր պահել, պատրաստելու համար հայկական ոգիով, ինքնավստահ, պահանջատէր ու գիտակից հայ անհատներ: Տնօրէնուհին իր խօսքին ընդմէջէն շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց, որոնք նեցուկ կանգնեցան ու կը շարունակեն կանգնիլ վարժարանիս բարգաւաճման ու վերելքին: Իսկ յատուկ շնորհակալութեամբ գնահատեց Փրոֆ. Հրայր Հովիւեանի կողակիցին՝ Տիկ. Մարալին, խաղաղութիւն եւ բարգաւաճում խորհրդանշող ձիթենի ծառ վարժարանիս նուիրելուն համար: Ինչպէս նաեւ, ան  ուրախութեամբ արտայատուեցաւ 2019-2020 տարեշրջանի վարժարանիս մէջ իրագործուելիքնոր ծրագիրներու մասին, ինչպէս՝  գոց շրջափակի(indoor playground) մը կառուցումը, նախատեսուած նախակրթարանի եւ միջնակարգի աշակերտներուն, Անգլիական SAM labs ծրագիրի գործածութիւնը դասարաններէ ներս, համագործակցաբար professional learning center-ի, որ կ’ընդգրկէ CODING, STEAM եւ ROBOTICS, որոնք կը միտին պատրաստել արդի արհեստավարժութեան հետ քայլ պահող, առողջ քննադատական մտածողութիւն ունեցող, ինչպէս նաեւ ինքնավստահ ու ստեղծագործ սերունդ մը:

Կրթական խօսքին յաջորդեց Վահան Թէքէեան վարժարանի 2018-2019 տարեշրջանի աւարտական հունձքի հպարտ քայլարշաւը ոգեւորիչ երաժշտութան ներքոյ, ուրշրջանաւարտները իրենց ձեռքին բռնածվարդը յանձնեցին իրենց ծնողներուն, առ ի գնահատանք իրենց անսակարկ եւ անձնուէր զոհողութեանց համար: Որմէ ետք, յանուն Զ. դասարանի շրջանաւարտներուն Անգլերէնլե­զուովու­ղերձըներ­կա­յա­ցուցընթացաւարտ՝   Ալին Գէորգեան:Անիր խօսքին ընդմէջէնվեր հանեց վարժարանիս կրթադաստիարակչական ոգին, ընկերասիրական հանգիստ մթնոլորտն ու մէկ ընտանիք հասկացողութիւնը:

Միջն. Գ. դասարանիՀրաժեշտի խօսքը Հա­յե­րէնլե­զուով, մեկնաբանեցշրջանաւարտ՝ Յովիկ Չավուշեան,ուրըսաւ. «Երկար տարիներէ ետք, ուսում ստացած կրթարանէն հեռանալը, դժուար հանգրուան մը պիտի ըլլայ մեր կեանքին մէջ: Սակայն կ’ուզենք անցնիլ դէպի ապագայ, երբ մեր խոստումները ոչ թէ լոկ խօսք պիտի ըլլան, այլեւ գործնական գետնի վրայ պիտի ապացուցենք այդ բոլորը», որմէ ետք հպարտութեամբ արտայայտուեցաւ վարժարանին պատկանելիութեան ոգիին մասին, անոր զաւակը հռչակելու կոչմանը:

Սրտի խօսքերէն ետք տեղի ունեցաւ վկայականներու բաշխման արարողութիւնը ձեռամբ ԹՄՄ-ի Հիմնադիրներու Մարմնի ատենադպրուհի՝ Տիկ. Անի Լաչինեանի, վարժարանիս հոգաբարձութեան փոխատենապետ՝ Տիար Պերճ Արապեանի, տնօրէնուհիին եւ զոյգ կարգերու դաստիարակներուն՝ Օրդ. Սիլվա Մահտեսեանի (դաստիարակ Նախ Զ. Դասարանի) եւ Տիկ. Սեւանա Տարագճեանի (դաստիարակ Միջն. Գ. դասարանի), որ ընթերցեց մրցանակ ստացող աշակերտներուն անուանացանկը եւս:

Շրջանաւարտ աշակերտութեանհուսկ բանքը փոխանցեցգաղութիս ժրաջան ու գործունեայ ակնաբոյժՏոքթ. Յակոբ Փափազեան, որ նաեւգործօն անդամ է վարժարանիս հոգաբարձութեան:Ան՝ Փրոֆ.ին նկարագիրին, ուսանողական, երիտասարդական, միութենական եւ կուսակցական տարիներու գործունէութեան ու յաջողութեան մասինհակիրճ կերպով անդրադառնալէ ետք, իր խօսքին մէջ շեշտը դրաւ նախկին երկարամեայ վաստակաւոր տնօրէն՝ Երուանդ Պապայեանի հեղինակած վարժարանիս քայլերգի խօսքերունվրայ, եւ թէ ինչպէս Պրն. Տնօրէնը կը տեսնէր վարժարանիս գալիք ուղին, դժուարութիւնները, պայքարի ոգին եւ ապագան. թէ ինչպէս իւրաքանչիւր թէքէեանցի ՝՝պատրաստ է յաղթելու դժուարութեանց անհամար՛՛:

Տոքթ. Փափազեան փափաք յայտնեց, որ օր մը գրի առնուին Թէքէեանցիներուն կատարած սխրագործութիւնները եւ օժանդակութիւնները իրենց վարժարանին նկատմամբ:  Ուստի բարձր գնահատեց վարժարանիս կրթադաստիարակչական ուղին, հոգաբարձութեան, տնօրէնութեան եւ ուսուցչակազմի արդիւնաւէտ համագործակցութիւնը, որպէսզի թէքէեանցի աշակերտը ունենայ լաւագոյն կրթութիւն՝ նորարարութեամբ յագեցած ու լաւագոյն հայեցի դաստիարակութիւն. բարձր պահելու համար դպրոցիս վարքն ու անունը: Այս բոլորը պահելու համար, անհրաժեշտ է ղեկավարութիւն, դպրոց եւ ծնողքմիասնական յարաբերութիւնները ըլլան ու պահպանուին փոխգործակցաբար ազնիւ, համաչափ, անկեղծ եւ բարեացակամ բոլոր մակարդակներու վրայ՝ թէ նիւթական եւ թէ բարոյական:

Արդարեւ, Տոքթ. Փափազեան իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ շատ կարեւոր երեւոյթի մը: Ան ըսաւ, թէ Վահան Թէքէեան վարժարանը տալով հազարաւոր շրջանաւարտներ, որոնք իրենց կեանքին ընթացքին հասեր են բարձր դիրքերու, անուն եւ համբաւ ձգելով թէհամահայկական, եւ թէ համաշխարհային բեմահարթակներու վրայ, երբեք չզլանալով իրենց սիրելիվարժարանին հանդէպ ունենալ  սէր, յարգանք եւ պատկանելիութիւն, ինչպէս նաեւ ըլլալ ձեռներէց անհրաժեշտութեան պահին: Ուստի եւ ան օրինակ բերելով Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ հիմնուած եւ համաշխարհային համբաւ դարձած ԹՈՒՄՈ ստեղծարար արհեստավարժութիւններու նորարարութեան կեդրոնի հիմնադիր, հանրայայտ ստեղծարար, բարերար, ՀԲԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչական ժողովի անդամ, Թէքէեանցի՝ Սեմ Սիմոնեան, որուն համար յարգելի Տոքթ. Փափազեան կոչ ուղղեց եւ յորդորեց շրջանաւարտներուն հետեւելու անոր նախանձելի օրինակին:

«Հրայր Հովիւեան» Հունձքի Ամավերջի Հանդէսն իր աւարտին հասաւբեմավարի շնորհաւորանքի եւ աչքալուսանքի շէն խօսքերով, որմէ ետք տեղի ունեցաւ հրավառութիւն եւ ուրախութեանմթնոլորտը շարունակուեցաւ թեւածել վարժարանիս հանդիսասրահէն ներս, գովասանք ու անկեղծ շնորհաւորական խօսքեր փոխանցելով վարժարանիս տնօրէնուհիին եւ ուսուցչակազմին:

            Լուսաշողապագայկը մաղթենքմերշրջանաւարտներուն:Վարձքը կատար բոլորին:

                                                                                                                                                  Վահան Թէքէեան Վարժարանի

                                                                                                                                                  Լրատուական Գրասենեակ

Scroll Up