Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն. Երէկ, Այսօր Եւ Վաղը

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը հայ ժողովուրդին մնայուն բայց համեստ խօսակիցը եղաւ 94 տարի անընդհատ` մեր նորագոյն պատմութեան ընթացքին եւ պիտի շարունակէ եւ պէ՛տք է շարունակէ մնալ խօսակիցը` գործով ու գործօն ներկայութեամբ, նոյնացած ժողովուրդի ակնկալութիւններուն ու տագնապներուն հետ, ապրելով հայ ժողովուրդի առօրեան` Սփիւռք թէ Հայաստան, իբրեւ անոր անբաժան ու անբաժանելի մասնիկը:

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը իր հիմնադրութիւնը իր հիմնադրութեան առաջին օրէն ուժ մը եղաւ, հայօգուտ բարիք մը գիտակից իր կոչումին, ծառայելով հայ ժողովուրդի համայն կածիքներուն: Իր ամէնէն պարզ ձեւին մէջ, այդ կոչումը վերածուեցաւ կոչ – նակի պատասխանատուութեան եւ պարտաւորութեան` սնուցանելու հայ հասարակութիւնը առողջ ու գործնական գաղափարներով եւ հանդիսանալու հարազատ արտայայտիչը անոր ազգային ու հայրենական էախնդիրներուն: 20-րդ դարը ինչպէս ամբողջ աշխարհի, բայց յատկապէս մեր ժողովուրդի համար, եղաւ շրջան մը ճակատագրական դէպքերու: Ներկայացան մեր կեանքը յուզող ու մեր հաւաքական իմաստութիւնը փորձաքարի զարնող կենսական հարցեր: Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը դիմագրաւեց այդ բոլորը ազգային եւ սկզբունքային հետեւողականութեամբ ու ազնուագոյն նպատակներու վայել արի եւ ուղիղ կեցուածքով: Ազգային շահերու նկատմամբ իր անզիջող նախանձախնդրութենէն ու մեր ժողովուրդի ունեցած հնարաւորութիւններուն գիտակցութենէն թելադրուած` եղաւ իրապաշտ ու պարկեշտ, ազգային – հասարակական խնդիրներու իր մօտեցումին մէջ, խուսափելով միշտ անպատասխանատու պոռոտախօսութիւններէ ու աժանամիտ ցուցամոլութիւններէ: Այսօր Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 94րդ տարեդարձն է: ՌԱԿի այս տարեդարձը կը հանդիսանայ խորհրդանշելի հանգրուան մը, որ կ’առաջնորդէ գալիք նոր ծրագիրնե – րու, որոնց միտքն ու գերագոյն նպատակը եղած է եւ կը մնայ Հայ ժողովուրդը, Հայրենիքը` Հայաստանը, Եկեղեցին, Հայ Սփիւռքը եւ անոր Հայապահպանումն ու Հայոց Պահանջատիրու թիւնը: Անձնուիրաբար գործեցին ու պայքարեցան մեր հիմնադիրները, անձնուրաց ոգիով պէտք է գործեն բոլոր հաւատաւորները, միշտ հետեւելով մեր լայնախոհ, ողջմիտ ու նուիրեալ պատասխանատու ղեկավարներուն:

Այս օրերուն մեր գործը այսքան ընդգրկուն, այսքան տարածուած եւ այսքան պատասխանատու չէ եղած, եթէ նկատի առնենք մեր օրերու գործունէութեան դաշտը: Անհրաժեշտ է, որ խտացնենք մեր շարքերը ազգային եւ համամարդկային արժէքներուն հաւատացող ու անոնց համար յանձնառութիւններ ստանձնող ուժերով, որպէսզի Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան երթը շարունակուի հայ ժողովուրդի յաղթանակներուն ի նպաստ: Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 94րդ տարեդարձի նշման այս օրերուն, հարցը այն չէ թէ ինչո՞ւ կը նշենք, այլ այն, թէ ինչպէ՞ս կը նշենք զայն, ինչ իրագործումներով, ինչ փորձառութեամբ, հաշուեյարդարի ի՞նչ կշիռով: Անհրաժեշտօրէն պէտք է քննութեան առնել ամբողջ շրջանի մը գործունէութիւնը` իր դրական թէ բացասական կողմերով եւ ճշգրիտ տուեալներու հաշուառկումով: Այս հանգրուանը պէտք է ըլլայ վերանայում մը եւ վերադասաւորում մը անցնող 94 տարիներու վաստակին, որուն դրականը հաշուի առնելով` ՌԱԿուսակցութիւնը պիտի մնայ իր ազգային գաղափարական եւ հայրենական ուղիին վրայ: Վերջապէս, ի՞նչ եղած է ու պիտի ըլլայ ՌԱԿ-ի վաղը-ն:

Վաղը` իրականացած տեսիլքն է շէն ու ծաղկած Հայրե նի քին, ստեղծագործական ու արտադրական եռուզեռի Հայրենի քին: Վաղը` իրականացած տեսիլքն է հայ միտքի մեծութեան, լուսաւորութեան հսկայ նուաճումներով` իմացական աշխատութիւններու եւ յղացումներու անսահման դաշտին մէջ: Վաղը` իրականացած տեսիլքն է հայ հին ու նոր քաղաքակրթութիւններու ողջագուրումին եւ դարեր ետք կարօտակէզ ու սրտայոյզ հանդիպումը ապրողներուն եւ իրենց նախնիքներուն նուիրական նշխարներուն: Վաղը` իրականացած տեսիլքն է երջանկութեամբ խայտացող հայ էութեան, որ անյագօրէն կ’ըմպէ քաղցր նեկտարը վերահատուցուած արժանապատուութեան եւ իրաւունքներուն: Վաղը` իրականացած տեսիլքն է շնորհագեղ հայ ժողովուրդին, որ արդարութեան, խիղճի ու միտքի ազատութեան անմահաբոյր մթնոլորտին մէջ` իր հոգին կը ցօղէ ցնծութեան արցունքներով: Եւ կուրծքը կ’ուռեցնէ գոհունակութեան ու հպարտութեան յուզումներով:

Վաղուայ այդ տեսիլքի իրականացման նուիրուած այսօրուայ աշխատաւորն է Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը: Փառք ու պատիւ ՌԱԿ-ի հիմնադիրներուն, երախտաւոր ներուն ու վաստակաւորներուն, նաեւ գալիք սերունդի ջահակիրներուն:

ՕՀԱՆ ՊՈՏՐՈՒՄԵԱՆ

Զարթօնք

Scroll Up